Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Κυκλοφορείς με ανασφάλιστο ΙΧ; Πρόστιμο 500 ευρώ και αφαίρεση αδείας


Κυκλοφορείς με ανασφάλιστο ΙΧ; Πρόστιμο 500 ευρώ και αφαίρεση αδείας
Αυστηρότατες ποινές για τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα, περιλαμβάνει νομοθετική διάταξη η οποία συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και θα παραμείνει «ανοικτό» για δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr. Η νομοθετική διάταξη, περιγράφει αναλυτικά και τους ηλεκτρονικούς ελέγχους που θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να εντοπίσει τα ανασφάλιστα ΙΧ. Δείτε ολόκληρη τη νομοθετική διάταξη.
Οι ποινές
Αν προκληθεί ατύχημα από ανασφάλιστο όχημα, η αφαίρεση αδείας θα διαρκεί για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής, για τρία χρόνια. Αν εντοπιστεί ανασφάλιστο όχημα από τις αστυνομικές αρχές, η άδεια θα αφαιρείται για 10 ημέρες και δεν θα επιστρέφεται αν ο οδηγός δεν επιδείξει το σήμα
ασφάλισης του οχήματός του.
Το χρηματικό πρόστιμο, εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος:
  1. Φτιάχνει στα 1000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης
  2. Ανέρχεται στα 500 ευρώ για τα επιβατηγά οχήματα και
  3. Στα 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το πρόστιμο, εισπράττεται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ που σημαίνει ότι θα «φορτώνεται» στον ΑΦΜ του οδηγού και όποιος δεν το πληρώνει θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που ισχύουν για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο
Όσοι από εσάς διαβάζετε αυτό το άρθρο και έχετε ανασφάλιστο αυτοκίνητο, καλό είναι να σπεύσετε να το ασφαλίσετε πριν ψηφιστεί ο νόμος. Προβλέπεται ότι με την ψήφιση του νόμου, θα γίνει ηλεκτρονικός εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων μέσα από διασταυρώσεις που θα διενεργήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ΓΓΠΣ, θα στείλει επιστολές σε όσους εντοπίσει να μην έχουν ασφαλίσει το όχημά τους και θα τους καλεί να το πράξουν μέσα σε σφικτή ημερομηνία οκτώ ημερών. Αν δεν κάνουν, τότε θα υφίστανται τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Προσοχή όμως, από τη στιγμή που θα φτάσει η επιστολή, δεν θα αρκεί η πληρωμή μόνο του ασφάλιστρου αλλά και η έκδοση τέλους υπέρ του δημοσίου ύψους 250 ευρώ.

Ολόκληρο το άρθρο, έχει ως εξής:
«Το πδ 237/1986 (Α΄110), τροποποείται ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται , ως εξής :
«4. Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις :
α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
3. Προστίθεται άρθρο 5 α, ως εξής:
«Άρθρο 5α
Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12, διενεργείται 1. Από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους , και 2. ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία, με την .
κάτωθι διαδικασία:
α) Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων) :
αα) του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του παρόντος, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και με το άρθρο 4β της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ (ΕΕ L 103/1),
ββ) του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
γγ) των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου
που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.
Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες Υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.
β) Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση α) αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο όχημα), η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται με σχετική Ειδοποιητήρια Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της κατά άρθρο 2 υποχρέωσης προς ασφάλιση στην κατά το άρθρο 2 ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκίνητου οχήματος ιδιοκτησίας του. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
γ) Σε περίπτωση μη εμφάνισης , μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β), η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του, για το όποιο δεν υφίσταται η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στο άρθρο 12.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη στις παραγράφους 2 και 3 διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 16 Επικουρικού Κεφαλαίου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου » .
4. Στο άρθρο 27 β προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του και αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στη διάθεση της Γ. Γ. Π.Σ., σε διαρκή βάση, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 α του παρόντος.»
 http://www.fpress.gr/aytokinhto/item/7388-kykloforeis-me-anasfalisto-ih-prostimo-500-eyro-kai-afairesi-adeias
  ΚΑΝΟΝΤΑΣ ...Like.... ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ.....ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ......ΔΙΑΔΩΣΤΕ.....